Στόχος του πειράματος ECO WISE είναι να εξετάσει τους μηχανισμούς σου συνεισφέρουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, και τα αέρια του θερμοκηπίου αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες που το προκαλούν.


Για να μελετηθεί αυτό, θα γίνει μια κατακόρυφη και μια οριζόντια κατανομή των πιο σημαντικών αερίων (CO2, CH4, O3) για το φαινόμενο αυτό, τα οποία θα μετρηθούν κατά την πτήση ενός στρατοσφαιρικού μπαλονιού.


Καθώς ήδη υπάρχουν πετυχημένες εναλλακτικές μέθοδοι μέτρησης τέτοιων αερίων , όπως για παράδειγμα άλλες διατάξεις στρατοσφαιρικών μπαλονιών αλλά και δορυφόροι, προτείνουμε μια διάταξη χαμηλού κόστους για τέτοιες μετρήσεις. Στόχος μας είναι η χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους, που είναι φτιαγμένοι για μετρήσεις εδάφους, δημιουργώντας για αυτούς τις σωστές συνθήκες ώστε να λειτουργήσουν σε συνθήκες διαστήματος κατά τη διάρκεια της πτήσης.


Η προτεινόμενη διάταξη, χρησιμοποιεί διάφορους μηχανισμούς που λειτουργούν συνδυαστικά ώστε να συλλεχθούν τα επιθυμητά δεδομένα, καθώς ο αέρας οδηγείται σταδιακά μέσα στη διάταξη.


Στο μέλλον, η διάταξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς αισθητήρες, για ποικίλες ατμοσφαιρικές μετρήσεις. Τέλος, προσφέρει ανεξαρτησία σε ενδιαφερόμενες υπηρεσίες από μεριάς προυπολογισμού, χρονικής εκτέλεσης και αποσύνδεσης από τρίτους.